Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne
1. Niniejsza polityka dotyczy Sklepu internetowego, funkcjonującego pod adresem
url www.inbalia.com.
2. Właścicielem serwisu, Sprzedawcą oraz Administratorem Danych Osobowych jest Aquastone S.A.
z siedzibą przy ul. Gospodarczej 26, 20-213 Lublin.
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Sprzedawcy to info@inbalia.com
4. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych w odniesieniu do danych podanych
dobrowolnie na stronie Sklepu.
5. Sklep wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
o Prowadzenie newslettera
o Prowadzenie rozmów typu chat online
o Obsługa zapytań przez formularz
o Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
o Realizacja zamówionych usług
o Windykacja należności
o Prezentacja oferty lub informacji
6. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach (Zamawiających) i ich zachowaniu
w następujący sposób:
o Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone
do systemów Sprzedawcy.
o Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane
przez Sprzedawcę
1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat
SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane
w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie
Sprzedawca, który posiada klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek
wykradzenia bazy danych z serwera.
3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa
jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie standard w zakresie
przechowywania haseł użytkowników.
4. Sprzedawca okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
5. W celu ochrony danych Sprzedawca regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
wykorzystywanego przez Sprzedawcę do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności
oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Dane dostępowe i hosting
Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku
każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak
np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych
i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie
strony.
Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony
i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy – w ramach oceny interesów – zabezpieczeniu naszego
prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty.
Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty
na stronie.
Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę
W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla
nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które – w sposób
opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony
internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są
przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się
wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Usługodawca ten ma siedzibę
na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Prawa użytkownika i dodatkowe informacje
o sposobie wykorzystania danych
1. W niektórych sytuacjach Administrator (Sprzedawca) ma prawo przekazywać Dane Osobowe
użytkowników (Zamawiających) innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej
z nimi umowy sprzedaży lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy
to takich grup odbiorców:
o firma hostingowa na zasadzie powierzenia
o firma logistyczna/kurierzy
o kancelarie prawne i windykatorzy
o banki
o operatorzy płatności
o operatorzy systemu komentarzy
o operatorzy rozwiązania typu chat online
o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu
działania Sklepu
o firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora (Sprzedawcy).
2. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne
do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu
rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż
przez 3 lata.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:
o dostępu do swoich danych osobowych,
o ich sprostowania,

o usunięcia,
o ograniczenia przetwarzania,
o oraz przenoszenia danych.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt
3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie
mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania, nadrzędnych wobec użytkownika interesów, praw i wolności, w szczególności
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Sklepu.
7. W stosunku do użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy
oraz w celu prowadzenia przez Administratora (Sprzedawcę) marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach
1. Sklep zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną
one podane.
2. Sklep może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Sklep, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych

w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-
mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,
np. w celu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego itp. Każdorazowo kontekst i opis
formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora
1. Informacje zachowaniu użytkowników w Sklepie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
wykorzystywane w celu administrowania Sklepem.

7. Istotne techniki marketingowe
1. Sprzedawca stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc.
z siedzibą w USA). Sprzedawca nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie
zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym
użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć
reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies
przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Sprzedawca stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych
do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są

wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych
osobowych od Sprzedawcy do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest
włączona obsługa plików cookie.
3. Sprzedawca korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook
Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta ze Sklepu. Bazuje w tym
wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Sprzedawca nie przekazuje bowiem
od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje
na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
4. Sprzedawca stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła
oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane
do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności
rejestrowaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
5. Sprzedawca stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Sklepu w odniesieniu do użytkowników,
np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on
zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Sprzedawcy.

8. Informacja o plikach cookies
1. Sklep korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania
ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. utrzymanie sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej
podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub
do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronach internetowych Sklepu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu wykorzystywane mogą być
również przez współpracujące z operatorem Sklepu podmioty, w szczególności dotyczy to firm:
Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc.
z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce
wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach
może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę
internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:
o Edge
o Internet Explorer
o Chrome
o Safari
o Firefox
o Opera
Urządzenia mobilne:
o Android
o Safari (iOS)
o Windows Phone

10. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych,
sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia
sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności,
prosimy o kontakt z administratorem danych: info@inbalia.com

Przysługują Państwu następujące prawa:
• prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15
RODO;
• zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub
niekompletnych danych osobowych;
• zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas
Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
– do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
– do wywiązania się z prawnego obowiązku;
– z uwagi na względy interesu publicznego;
– do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:
– prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
– nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;
– wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;

• zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
• zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się
Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca
pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu
zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw
wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku
przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo
do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu
prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa
danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych
ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.
Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego.
W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych
do powyższego celu.