Regulamin Sklepu Internetowego www.inbalia.com

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i
sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.inbalia.com
Sklep prowadzi AQUASTONE S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Gospodarczej 26, 20-213 Lublin,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdnik, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
zarejestrowaną pod numerem KRS0001068229, NIP 7831802094, REGON 38345182300000
zwany dalej Sprzedawcą.
2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
a) adres poczty elektronicznej: info@inbalia.com;
b) pod numerem telefonu: +48 502 777 577;
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.inbalia.com, w
sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez
wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z
zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości
wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz
pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia
zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich
wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w
ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient
może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
6. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
7. Regulamin – niniejszy dokument;
8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z
prezentowanych produktów;
9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr
144, poz. 1204 ze zm.);
11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
2014, Nr 827);
12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0
lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w
wersji 1.1. lub nowszej,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do
zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa
osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla
Sprzedawcy,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z
ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi
1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług,
które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi
polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i
ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z
przycisku „Usuń Konto”.

3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości
przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu
należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w
formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać
zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana
jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia
jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w
treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
4. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych
wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi
oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa
majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi
polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas
oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
5. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą
naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie
mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej
konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu
Internetowego.
6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej
wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
7. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki
każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie
Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem
stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego
terminu wypowiedzenia.
V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w
rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych
i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie
internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w
formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących
przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany
przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji
Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej
otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

5. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie
wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie
internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:
a) podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród
Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
b) wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych
na stronie internetowej Sklepu,
c) podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania oraz adres e-mail.
6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana
jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez
poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta
Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje
zawarta Umowa sprzedaży.
7. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia
za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków
złożonego Zamówienia.
8. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi
na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości
elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść
przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i
potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na
adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z
Regulaminem.
VI. Dostawa
1. Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania
Zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
a) za pośrednictwem firmy transportowej lub kurierskiej;
b) transport własny Sprzedawcy;
c) odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni
roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za
dostawę Towaru.
4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII pkt. 2.
5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT
obejmującą dostarczane Towary.
6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego
Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskim, euro według wyboru Klienta i zawierają wszystkie
składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia
rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek
bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
b) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym
przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi
przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie
odbioru osobistego Sprzedawcy);
c) gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku
realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
d) płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po
przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po
otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu
płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu
Zamówienia);
e) płatność w systemie ratalnym ( w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie
po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego
skompletowaniu oraz po otrzymaniu od mBank (płatności za zamówiony Towar).
3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on
zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w
terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na
podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie
stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.
2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku
Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle
na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy.
5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b) Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy;
c) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
d) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mający krótki termin przydatności do użycia;
e) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po
upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma
kontroli;
h) Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi
niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
i) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
j) Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
k) Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień
lub okres świadczenia usługi;
l) Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa
odstąpienia od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna
w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres
wskazany przez Sprzedawcę.
7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane

przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności
przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi
zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z
żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta
do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze rzecz od Klienta.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten
koszt.
IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na
zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących
Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie
niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Aquastone S.A. ul. Gospodarcza 26, 20-213
Lublin, na adres poczty elektronicznej: info@inbalia.com, numer telefonu +48 502 777 577.
4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli
jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres
wskazany w pkt. 3.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez
Klienta.
X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem
z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Aquastone S.A. ul. Gospodarcza 26, 20-213
Lublin, na adres poczty elektronicznej: info@inbalia.com, numer telefonu +48 502 777 577.
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis
zaistniałego problemu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to
nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie
rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w
niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
XI. Gwarancje
1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz
czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach
internetowych Sklepu.
XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego
przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy
sprzedaży;
b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Klientem a Sprzedawcą;
c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady
udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii
konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem
email porady@dlakonsumentow.pl;
d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
XIII. Ochrona danych osobowych
Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a
także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować
wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach
Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez
informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich

wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z
ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie
zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto
Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie
Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie
Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.